embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Управлінням юстиції в
Одеській області.
Свідоцтво № 422
від 8 червня 2000 р.

Заступник начальника
Управління юстиції в Одеській обл.         В.В.Князєв

Рішенням зборів засновників Громадської організації “Асоціація українського сейсмостійкого будівництва”.

Протокол № 1 від 17 квітня 2000 р.


С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО
СЕЙСМОСТІЙКОГО БУДІВНИЦТВА”

м. Одеса

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Громадська організація “Асоціація українського сейсмостійкого будівництва” (далі по тексту - "Об’єднання") є неприбутковою громадською організацією, яка створена з метою об’єднання громадян, зацікавлених в вирішені всього комплексу питань, пов’язаних з обміном науково-технічною інформацією між спеціалістами в галузі сейсмостійкого будівництва, посилення науково-технічного потенціалу України, поліпшення та удосконалення національних норм і правил проектування на сейсмостійкість, впровадження провідних досліджень національних наукових шкіл у практику проектування та будівництва, підвищення рівня сейсмостійкості екологічно-небезпечних об'єктів.
1.2. Діяльність Громадської організації “Асоціація українського сейсмостійкого будівництва” розповсюджується на територію Одеської області.
1.3.Повна назва:
на українській мові - Громадська організація “Асоціація українського сейсмостійкого будівництва”;
на російській мові - Общественная организация “ Ассоциация украинского сейсмостойкого строительства ”;
на англійській мові – Public organization: “ Аssociation for ukrainian earthquake engineering”.
Скорочена назва:
на українській мові - ГО “АУСБ”;
на російській мові - ОО “АУСС”;
на англійській мові – PO “AUEE”
.
1.4. Місце знаходження об’єднання: 65021, м. Одеса, вул. Новосельського буд. 52, кв. 4

1.5. Об’єднання отримує статус юридичної особи з моменту його державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, поточний та інші рахунки в банківських установах, емблему та іншу символіку, печатку, кутовий штамп, бланки з своєю назвою та символікою на українській, російській та англійській мовах. Зразки реквізитів Об’єднання затверджуються в установленому порядку.
1.6. Об’єднання має право:

  • виступати учасником цивільно-правових відносин, придбавати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання;
  • бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському судах;
  • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в державних та громадських органах;
  • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
  • створювати підприємства, установи та організації з статусом юридичної особи, відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, необхідні для виконання статутних цілей відповідно до діючого законодавства
  • організовувати та вступати на правах колективного члена в інші місцеві та міжнародні громадські організації;
  • отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
  • розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
  • засновувати засоби масової інформації.

1.7. Об’єднання не відповідає по зобов'язанням держави та своїх членів, як і держава і члени Об’єднання не відповідають по зобов'язанням Об’єднання.
1.8. Об’єднання керується в своїй діяльності Законом України “Про об’єднання громадян”, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
1.9. Об’єднання має право спільно з іншими громадськими організаціями створювати асоціації, об'єднання.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ.

2.1. Об’єднання створено з метою обміну науково-технічною інформацією між спеціалістами в галузі сейсмостійкого будівництва, посилення науково-технічного потенціалу України, поліпшення та удосконалення національних норм і правил проектування на сейсмостійкість, впровадження провідних досліджень національних наукових шкіл у практику проектування та будівництва, підвищення рівня сейсмостійкості екологічно-небезпечних об’єктів.
2.2.
Об’єднання ставить перед собою слідуючи завдання:

  • Забезпечення взаємодії науковців та інженерів шляхом проведення регулярних конференцій. семінарів з питань сейсмостійкого будівництва.
  • Організація, навчання спеціалістів та науковців в галузі сейсмостійкого будівництва.
  • Видання спеціалізованої літератури, періодичної літератури.
  • Виконання науково-технічних розробок в галузі сейсмостійкого будівництва та їх впровадження.
  • .Взаємодія з Європейською Асоціацією сейсмостійкого будівництва та іншими закордонними організаціями у галузі сейсмостійкого будівництва.

2.3. Об’єднання також має право здійснювати іншу, не заборонену чинним законодавством діяльність, яка відповідає цілям Об’єднання і направлена на реалізацію його статутних завдань.

3. ЧЛЕНСТВО В ОБ’ ЄДНАННI.

3.1. Членами Об’єднання можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які приймають участь в діяльності Об’єднання особистою працею або шляхом внесків і зацікавлені в досягненні Об’єднанням своїх статутних цілей.
3.2. Членство в Об’ єднанні може бути як індивідуальним, так і колективним.
3.3. Прийом в члени Об’єднання здійснюється Правлінням Об’єднання в присутності претендентів, які подали заяву. Рішення Правлінням Об’єднання про прийом в члени Об’єднання підлягає наступному затвердженню на Загальних зборах членів Об’єднання.
3.4. Члени Об’єднання мають право:

· приймати участь в управлінні справами Об’єднання шляхом участі в роботі вищого органу Об’єднання;
· вибирати і бути обраними в керівні органи Об’єднання;
· приймати безпосередню участь в роботі Об’єднання;
· звертатися до Об’єднання за захистом своїх законних інтересів;
· отримувати інформацію про діяльність Об’єднання;
· переважної та пільгової участі у заходах та програмах, які проводяться Об’єднанням;
· призначення та відкликання представників в вищий орган Об’єднання;
· використовувати матеріально-технічну базу Об’єднання;
· використовувати атрибути та символіку Об’єднання.
3.5. Члени Об’єднання зобов'язані:
· дотримуватися положень Статуту Об’єднання;
· точно і своєчасно виконувати рішення керівних органів Об’єднання;
· вносити конструктивні і раціональні пропозиції відносно діяльності Об’єднання;
· брати участь у заходах щодо реалізації цілей та завдань Об’єднання;
· брати участь в діяльності Об’єднання особисто або своїми коштами;
· не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Об’єднання;
· сплачувати вступні та членські внески;
· не вчиняти дій, які можуть принести збитки інтересам Об’єднання та його членів;
· сприяти досягненню Об’єднанням своїх статутних цілей своїми інтелектуальними та матеріальними ресурсами.
3.6. Член Об’єднання має право вийти з складу членів Об’єднання в будь-який час, подавши письмову заяву в Правління Об’єднання.
3.7. Член Об’єднання може бути виключений з нього в випадках:

· недотримання вимог Статуту;
· невиконання рішень органів управління та контролю Об’єднання;
· невиконання своїх обов'язків, пов'язаних з участю в діяльності Об’єднання.
Виключення з членів Об’єднання проводиться по рішенню Правління Об’єднання з наступним затвердженням цього рішення на Загальних зборах членів Об’єднання.

4. МАЙНО, ВЛАСНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ.

4.1. Об’єднання може мати у власності грошові кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
4.2. Об’єднання набуває права власності на:

· грошові кошти та інше майно (майнові права), передане йому членами (в тому числі і на вступні та членські внески);
· майно (майнові права), придбане на кошти вступних та членських внесків;
· майно (майнові права), пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями, фондами;
· майно (майнові права), придбане за рахунок власних коштів та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.
4.3. Майно та кошти Об’єднання використовуються для вирішення його статутних завдань.

5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ.

5.1. Для вирішення статутних завдань Об’єднання має право здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з статусом юридичної особи, заснування підприємств у встановленому законодавством порядку.
5.2. Об’єднання, створені ним підприємства, установи і організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність своєї діяльності, стають на облік в органах державної податкової адміністрації, вносять платежі в бюджет в порядку та розмірах, передбачених законодавством.
5.3. Відносини Об’єднання з іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі угод. Об’єднання вільне в виборі предмета угоди, визначенню зобов'язань, любих інших умов взаємовідношень, які не протирічать законодавству України.
5.4. В цілях інформування громадськості про свою діяльність Об’єднання регулярно розміщає в засобах масової інформації докладні звіти про свою діяльність.

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ.

6.1. Об’єднання має право вступати в міжнародні громадські організації, створювати міжнародні спілки громадських організацій у встановленому законом порядку, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь в здійсненні заходів, які не протирічать міжнародним зобов'язанням України.

7. ВІДДІЛЕННЯ, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ОБ’ЄДНАННЯ.

7.1. Об’єднання може відкривати свої відділення, філії та представництва на території Одеської області на умовах, передбачених дійсним законодавством.
7.2. Відділення, філії та представництва
Об’єднання діють на основі своїх статутів (положень), затверджених Правлінням Об’єднання.
7.3. Відділення, філії та представництва
Об’єднання можуть бути юридичними особами після відповідної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
7.4. Керівники відділень, філій та представництв
Об’єднання призначаються Правлінням Об’єднання. Рішення Правління Об’єднання про призначення Керівників відділень, філій та представництв підлягає наступному затвердженню Загальними зборами членів Об’єднання.

8. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯМ.

8.1. Вищим органом управління Об’єднання є Загальні збори членів Об’єднання.
8.2. Загальні збори членів Об’єднання проводяться один раз на рік. Позачергові збори скликаються за пропозицією Голови Правління Об’єднання.
8.3. Дата проведення зборів з порядком денним доводиться до членів Об’єднання безпосередньо не пізніше чим за 30 календарних днів.
.8.4. Зміни чи доповнення до порядку денного можуть бути внесені за пропозицією не менше як 30 відсотків членів Об’єднання та не пізніше чим за 15 днів до проведення зборів.
8.5. Загальні збори членів Об’єднання вважаються правомочним, якщо на них присутні не менше 50 відсотків членів Об’єднання.
8.6. У випадку присутності на Зборах менш ніж 50 відсотків членів Об’єднання повторні Збори проводять в час, об’явлений Головою Правління.
8.7. Окремі питання які вимагають термінового рішення та знаходяться в компетенції загальних зборів можуть бути вирішені шляхом референдуму серед членів Об’єднання по рішенню Правління Об’єднання.
8.8. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

· визначення пріоритетності програм та заходів Об’єднання;
· внесення змін і доповнень до Статуту Об’єднання;
· визначення основних напрямків діяльності Об’єднання;
· затвердження звіту Правління Об’єднання про діяльність за звітний період;
· обрання Правління Об’єднання і Голови Правління;
· обрання Голови і членів ревізійної комісії Об’єднання;
· реорганізація та ліквідація Об’єднання;
· визначення розмірів вступних та членських внесків;
· звільнення членів Об’єднання від сплати вступних та членських внесків;
· затвердження рішень Правління Об’єднання про призначення керівників відділень, філій, представництв Об’єднання;
· затвердження рішень Правління Об’єднання про прийом в члени Об’єднання, а також про вибуття та виключення з членів Об’єднання;
·
встановлення видів, розмірів та напрямків використання коштів і майна Об’єднання.
З ініціативи членів Правління Об’єднання на розгляд Загальних зборів членів Об’єднання можуть бути винесені й інші питання діяльності Об’єднання.
8.9. Рішення Загальних зборів членів Об’єднання приймаються кваліфікованою більшістю присутніх у 2/3 голосів.
8.10. Безпосереднє керівництво поточною діяльністю Об’єднання здійснює Правління Об’єднання.

8.11. Правління Об’єднання обирається на Загальних зборах членів Об’єднання в кількості трьох чоловік строком на три роки с правом переобрання.
8.12. Правління Об’єднання:

· приймає рішення про створення підприємств, установ, організацій, відкриття відділень, філій, представництв Об’єднання, затверджує статути, положення про них;
· призначає керівників відділень, філій, представництв Об’єднання;
· призначає керівників створених Об’єднанням підприємств, установ, організацій;
· затверджує положення про оплату праці та інші внутрішні нормативні акти, що регулюють діяльність Об’єднання;
· вирішує питання про укладення Об’єднанням угод з підприємствами, організаціями, установами;
· затверджує цільові програми Об’єднання;
· затверджує річні звіти, баланси та кошториси витрат структурних підрозділів, керівників проектів і програм Об’єднання;
· приймає рішення про прийом, вибуття та виключення членів Об’єднання з наступним затвердженням Загальними зборами членів Об’єднання;
· вирішення інших питань, не віднесених до компетенції Загальних зборів членів Об’єднання.
8.13. Засідання Правління Об’єднання проводяться не рідше одного разу в два місяці. Керує діяльністю Правління Об’єднання Голова Правління. Голова Правління Об’єднання обирається на Загальних зборах членів Об’єднання.
8.14. Засідання Правління Об’єднання вважається правомочним, якщо на ньому присутні всі члени Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
8.15. Голова Правління:

  • керує поточною діяльністю Об’єднання;
  • діє від імені Об’єднання без доручення;
  • представляє Об’єднання в відносинах з українськими та іноземними юридичними особами та громадянами;
  • видає доручення на представлення інтересів Об’єднання;
  • відкриває в банківських установах поточні та інші рахунки;
  • приймає на роботу та звільняє співробітників апарату Об’єднання;
  • приймає рішення про заохочення співробітників Об’єднання та про накладення на них стягнень;
  • організує ефективну роботу апарату Об’єднання.

9. КОНТРОЛЬ І ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ.

9.1. Перевірка фінансової діяльності Об’єднання здійснюється державною податковою адміністрацією, іншими державними органами в межах їх компетенції, ревізійною комісією Об’єднання, а також аудиторськими організаціями.
9.2. Контроль за фінансовою діяльністю Об’єднання здійснюється ревізійною комісією Об’єднання. Голова та члени ревізійної комісії обираються на Загальних зборах членів Об’єднання.
Члени правління не можуть бути членами ревізійної комісії.
9.3. Об’єднання проводить ревізію своєї діяльності не рідше одного разу на рік.
9.4. Позачергові ревізії діяльності Об’єднання проводяться ревізійною комісією на вимогу вищого органу Об’єднання.
9.5. Ревізійна комісія робить висновки по річним звітам і балансам. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори членів Об’єднання не мають права затверджувати річний звіт Об’єднання.
9.6. Перевірка чи ревізія, що проводиться, не повинна порушувати нормального функціонування Об’єднання.
9.7. Ревізійна комісія звітує про результати проведених нею перевірок вищому органу Об’єднання.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ ОБ’ЄДНАННЯ.

10.1. Пропозиція про внесення змін та доповнень в Статут Об’єднання розглядається з ініціативи не менше 30 відсотків членів Об’єднання. Правління Об’єднання готує проект змін та доповнень в Статут Об’єднання і представляє його на затвердження Загальним зборам членів Об’єднання.
10.2. Загальні збори членів Об’єднання приймають рішення про внесення змін та доповнень в Статут Об’єднання та затверджує ці зміни та доповнення в установленому порядку.
10.3. Внесення змін та доповнень в Статут Об’єднання підлягає погодженню у відповідності з чинним законодавством.

11. СИМВОЛІКА ОБ’ЄДНАННЯ.

11.1. Об’єднання може мати свою символіку. Символіка Об’єднання затверджується Загальними зборами членів Об’єднання.
11.2. Після затвердження символіки Об’єднання Загальними зборами членів Об’єднання Голова Правління Об’єднання проводить роботу по реєстрації затвердженої символіки у відповідності з чинним законодавством.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ.

12.1. Припинення діяльності Об’єднання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
12.2. Реорганізація Об’єднання здійснюється по рішенню Загальних зборів членів Об’єднання. При реорганізації Об’єднання вся сукупність його прав і обов'язків переходить до його правонаступників.
12.3. При прийнятті рішення про реорганізацію Об’єднання Загальні збори членів Об’єднання призначають комісію, яка проводить інвентаризацію майна Об’єднання і складає передаточний баланс.
12.4. Об’єднання ліквідується:

· по рішенню Загальних зборів членів Об’єднання;
· по рішенню суду.
12.5. Ліквідація Об’єднання проводиться ліквідаційною комісією, призначеною ініціатором ліквідації.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Об’єднання.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Об’єднання в офіційній пресі за місцезнаходженням Об’єднання, оцінює майно Об’єднання, яке є в наявності, виявляє дебіторів і кредиторів Об’єднання та розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів Об’єднання третім особам, складає ліквідаційний баланс і надає його ініціатору ліквідації.
12.6. Майно та грошові кошти, які належать Об’ єднанню, в тому числі виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працювали по найму та виконання обов'язків перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, використовується для виконання статутних завдань Об’єднання або на благодійні цілі, а у випадку ліквідації Об’єднання за рішенням суду - у відповідності з цим рішенням. Майно Об’єднання не може бути розподілено між його членами.