embl01.JPG (3927 bytes)

Асоціація українського
сейсмостійкого будівництва


seism007.JPG (3124 bytes)
Професор В.К.Єгупов
(1926-1997)

В'ячеслав Костянтинович Єгупов - професор, д.т.н.- керував дослідженнями з 1965 по 1997р.

В ці роки їм були закладені основи і розвиті нові напрямки в області сейсмостійкого будівництва. Одним з перших він почав дослідження сейсмостійкості будинків з урахуванням просторової роботи і хвильових процесів. Працями В.К.Єгупова сформульовані основні закономірності просторового деформування, розроблені наукові основи моделювання будинків, створені моделі взаємодії споруджень із сейсмічною хвилею, що біжить.

Фундаментальні дослідження в області декомпозиції великих систем рівнянь дозволили йому створити теорію імітаційного моделювання будинків. На основі цієї теорії його колеги й учні створили ефективні алгоритми і програмний комплекс просторового розрахунку інженерних споруд "ПРІС".

Розроблена В.К.Єгуповым методика багатофакторного аналізу найбільш відповідальних споруд і програмний комплекс "ПРІС" використовувалися для дослідження сейсмостійкості блоку керування Чорнобильської АЕС.

Його перу належать 4 монографії і більш ніж 100 статей, опублікованих у СНД і за рубежем. На протязі ряду років В'ячеслав Костянтинович Єгупов був головою національного комітету із сейсмостійкого будівництва України.